MyHeritage, Christian Nicolay Keyser BrinchKildeinformasjon