Historier


Treff 1 til 7 av 7     » Se galleri

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Dannebrogsbrev for Zacharias Rasmussen Mellebye
Dannebrogsbrev for Zacharias Rasmussen Mellebye
Zacharias er med i krigen mot Sverige som starter i 1807 og under slaget ved Prestbakke 10. juni 1808 er han en av de første, og blir Danebrogsmann for sitt djerve mot og pågåenhet. Han står da ved Nordre Rakkestad kompani.

I Dannebrogsbrevet står det:

"Zacharias Rasmussen Mellebye

Sergeant af Søndenfieldske Regiment og nordske rakkestadske Compagnie
i Norge i Alpengen? i Cantonnement ved Friedrikshald.

Han udmærkede sig den 10. Juni 1808 i affairen ved Præstbakke, var en af de første ved
Stormløbet og har ved denne som ved hver leilighed vist Conduite og mod.

Utnævnt til Dannebrogsmand den 22. September 1808 efter af Hs. Durchl.hed Prinds Christian
August foreløbig havde tilkendt ham sølvkorset og derom alerunderdanigst indberettet den 18.
August 1808.

Har aflagt skriftlig ed 6. April 1809

Opholdssted i freds - tid: Gården Udengen Schieberg sogn ved Friderichsstad.

Afgået ved døden i 1854.

Dekorationen er indk. Pr. 30. December s.a."
Originalen oppbevares i København
 
2
Familiebibel
Familiebibel
Familibibel som har tilhørt Magnus Zachariassen Mellebye. Fortsatt i etterkommeres eie.
Dette er både en bibel og en salmebok.
 
3
Fullmakten fra Akershuiske Skarpskytterregiment
Fullmakten fra Akershuiske Skarpskytterregiment
Her vises fullmakten som viste at Zacharias var valgt som representant til Eidsvold 1814. Denne er fra en trykt bok som Nasjonalbiblioteket har.
Den heter: Riksforsamlingens forhandlinger 2 - Adresser og Fuldmagter.

Teksten lyder:
"Adresser og Fuldmager - Eidsvold 1814 29
AKERSHUS SKARPSKYTTERREGIMENT.
Kongsvinger den 25de April 1814

Til
Norges Regent!
At i Følge naadigste Befaling Regimentets Officerer saavel ind-
fødte som ikke indfødte, Underofficerer og Mandskaber have aflagt Eeden
til Norges Sag, efter at de befalede Acter vare forelæste; og at derefter
af hvær Division blev udvalt en indfødt officeer og en over 25 Aar
gammel jordejende Mand af Under-Klasserne, som den 17de Martz Aar
1814 vare samlede paa Kongsvinger og der eenstemmig valgte:
Oberste Lieutenant Bataillons Kommandør og Ridder af Dannebrog
Frederik Wilhelm Breunich vond Stabell og
Commander Sergeant Dannebrogsmand Zacharias Mellebye,
til paa det Aggershuske Skarpskytter Regiments Vegne at møde i den
af Deres Konglige Høihed naadigst berammede Forsamling paa Eidsvol
den 10de April d. a., hvilke herved meddeles Fuldmagt til som
Repræsentantere at møde i Forsamlingen for paa den maade hvorom
Forsamlingen bliver enige og fælleds med de øvrige Deputerede at bestemme,
vælge og antage en Regjeringsform for Norge. -
I det Skarpskytter Regimentet efterkommer Deres Kongelige Høiheds
naadligste Befaling anseer samme det for sin Pligt at udtrykke
de Følelser af Erkjendtlighed og Hengivendhed der som Følge af Deres
Kongelige Høiheds Opofresler for Norges Selvstændighed og Ære hos
hver enkelt blandt dem maatte opsaae. _
Deres Kongelige Høiheds Foranstaltninger ansees for den eneste
Vei til Frihed, velstand og Uafhængighed og hvorfor ligesaa varmt
som underdanigst takkes. -
Paa det Aggershuske Skarpskytter Reigments Vegne som de 3
ældste tilstædeværende Officerer:
Underdanigst.
Krebs,
Oberstlieutenant og Reigments Commandør.
(L. S.)
Arntzen F. W. Stabell
Major og Commandeur for Søndenfieldske Capitaine og p.t. Bataillons Commandeur.
Skiløber Bataillon"
 
4
Hårlokksbilde
Hårlokksbilde
Tidligere var det vanlig å lage et "bilde" av en persons hår. Dette bildet er av lokker fra Zacharias Rasmussen Mellebye (Se initialer) - og er fortsatt i etterkommeres eie.
 
5
Regning i forbindelse med oppholdet på Eidsvold
Regning i forbindelse med oppholdet på Eidsvold
Etter oppholdet på Eidsvol sendte Zacharias "reiseregning" for å få dekket utgifter i forbindelse med reisen både til valgmøtet på Kongsvinger og til Riksforsamlingen på Eidsvoll. I Nasjonalbiblioteket Digital finnes denne reiseregningen.
Teksten er som følgende:

"Over hvad Penger der er inndgaaat for mig, fra den
Stund jeg blev udnævnt til Valgmand og siden til
Representant ved Rigsforsmalingen i Eidsvaald.
Reise fra Cantonementet i Aremark til Kongsvinger
paa?? Valget samt tilbage igien; Atter ved Reisen til
Rigsforsamlingen reist til Kongsvinger og derfra til
Eidsvaald; og efter Samlings Slutning til KOngsvinger
at medlet?? mig og derefter reijst til mit hiem i Nærheden
af Friderickshald. Og s?? i den L??d udenfra Rigs-
forsamlingen medgaaet for mig til Ophold og Reijse??om-
kostninger 30 ?? m.v. hvilke Penge er mig rigtig
bliven udbetalt af Hr. Ettatsraad v. Hølten i Christiania

Udengen i Scheberg Sogn Mellebye
d. 11 Juny 1814 Sergeant ved Agershuisje 1. Comp.
skytter Regiment"
 
6
Tittelside på Prost Fredrik Schmidts Dagbøger
Tittelside på Prost Fredrik Schmidts Dagbøger

Fredrik Schmidt var en prest som skrev dagbøker fra Eidsvoll 1814.
Disse ble utgitt av N. Hancke i 1868 i trykt form. Denne boken befinner det seg et eksemplar i Nasjonalbibliotektes digitale bibliotek.

I denne boken - fra et dagboknotat er Zacharias Rasmussen Mellebye omtalt fra side 185 og 186, 16.mai):

"- Efter Bordet viste jeg Fader Bjerk Rigsdagssalen, hvor Wergeland sad og studerede, og Løvenskiold have den fortrolig tête à tête med en Corporal Melbye, formodentlig om hvad der i Morgen skal opspindes i Anledning af Kongevalget."

Her omtales Zacharias som "Corporal".
Dette er selvsagt ikke korrekt. Men ettersom dette er hva presten noterte ned, er dettte ikke korrigert i selve dagboken. Men i en annen bok, som kommenterer innførsler i dagboken til Fredrik Schmidt, bekrefter at dette likevel var Zacharias Rasmussen Mellebye.

Det var uansett ingen korporaler tilstede på Eidsvoll 1814
 
7
Utsnitt fra Eidsvoll 1814-maleriet
Utsnitt fra Eidsvoll 1814-maleriet
Dette er et utsnitt som viser Zacharias fra "Eidsvold 1814"-bildet.
Som det vises - Zacharias var blond da han var yngre.

Utsnitt fra følgende: http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9077941

Zacharias vises til høyre i maleriet